PGS ON-365실시간 낙뢰방호 현황

전체 실시간 현황

  GROUP NAME TYPE STATUS TIME
고리원전 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
MBC NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
철원군청 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
해군 제오름 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
별로마천문대 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
해군 제오름 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
영천시청 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
산청군청추모공원 NORMAL 점검 2018-06-19 02:24:50
성능보증서비스 만료 고객안내
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국가*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
옥천*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
옥천*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
대전*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
PGS 점검 스케줄

인천 부평정수사업소

2018년 3월

인천 남동정수사업소

2018년 3월

아산시 수도사업소

2018년 3월

유량조사사업단

2018년 4월

MBC

2018년 4월

PGS 무료점검 신청

고객명

현장명

연락처

PGS 서비스 안내