PGS ON-365실시간 낙뢰방호 현황

전체 실시간 현황

  GROUP NAME TYPE STATUS TIME
해군 제오름 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
별로마천문대 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
광주용현정수장 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
해군 제오름 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
횡성군청 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
산청군청신안면 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
해군1함대 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
산청군청신안면 NORMAL 점검 2017-12-16 12:06:16
성능보증서비스 만료 고객안내
항공*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
청주*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
대전*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
대전*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
항공*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국가*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
인천수도** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
수산*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국가*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
옥천*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
항공*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
옥천*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
국립해양*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
대전*** TOTAL 2  설치일: 2009-03-03  만료일: 2014-03-02
PGS 점검 스케줄

지방해양항만청

2017년 4월

한국수자원공사

2017년 4월

천안시 수도사업소

2017년 4월

논산 수자원공사

2017년 4월

용산시청

2017년 5월

고객명

현장명

연락처